(+48) 604 774 585 booking@dreamcabrio.pl

Dokumenty

Umowa Najmu Samochodu marki__________________________  / Usługi przewozowe
(„Umowa”)

zawarta w dniu ________________ r. w Warszawie pomiędzy:

 

 

firmą ______________________________________________________, z siedzibą w ____________________i  adresem _________________________________, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ________________________, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________, posiadającą NIP: ____________________, REGON: ________________, reprezentowaną przez:_______________________________________,

zwaną dalej: „Wynajmującym

a

[ dla firm ]

firmą ______________________________________________________, z siedzibą w ____________________i  adresem _________________________________, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla ________________________, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS __________________, posiadającą NIP: ____________________, REGON: ________________, reprezentowaną przez:_______________________________________,

zwaną dalej „Najemcą”

 

[ dla osób prywatnych ]

 

Panią/Panem __________________________________________________,

Zamieszkałą/łym przy ul. ______________________________ w _____________________ (kod pocztowy ________________), legitymującym się dowodem osobistym seria/nr _____________________, wydanym przez _______________________________________, ważnym do ____________________, a także prawem jazdy kategorii ________, numer _________________, wydanym przez ___________________________________, ważnym do ______________ PESEL __________________________,

zwanym dalej „Najemcą

 

Wynajmujący i Najemca zwani są dalej łącznie „Stronami”, a każdy z nich z osobna także „Stroną”.

 & 1
Przedmiot Umowy

 

 1. Przedmiotem niniejszej Umowy jest uregulowanie szczegółowych warunków najmu samochodu (dalej zwanego „Samochodem”) przez Wynajmującego na rzecz Najemcy:

 

 1. Marka/model:
 2. Nr rejestracyjny:______________________________________
 3. Nr VIN:
 4. Nr dowodu rejestracyjnego:______________________________
 5. Nr polisy ubezpieczeniowej (OC/AC/NW)__________________
 6. Przebieg:_____________________________________________
 7. Rodzaj paliwa: ________________________________________
 8. Ładowność: __________________________________________

 

 1. W zakresie nieuregulowanym w Umowie, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu wynajmu samochodów Dream Cabrio, stanowiącego załącznik nr 1 do Umowy (dalej „Regulamin”) i będącego jej integralną częścią. Składając podpis pod Umową Najemca potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptację oraz zobowiązuje się do stosowania do jego postanowień.
 1. Terminy pisane z wielkiej litery i nie zdefiniowane w Umowie inaczej, mają znaczenie przypisane im w Regulaminie.

 

& 2

Okres najmu, odbiór i zwrot Samochodu

 

 1. Okres najmu wynosi ___________________.
 2. Odbiór samochodu nastąpi pod adresem ____________________________________ (odbiór własny / dostawa przez Wynajmującego) w dniu _________________, w godzinach __________________, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego, podpisanego przez Strony (lub ich przedstawicieli), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.
 3. Poza Najemcą Użytkownikiem Samochodu będzie:
 1. Imię i nazwisko: __________________________
  1. Nr dowodu osobistego______________________
  2. Nr prawa jazdy____________________________
 1. Najemca oświadcza, że Najemca oraz Użytkownik spełniają wymogi określone dla nich w Regulaminie.
 2. Najemca zobowiązuje się zwrócić Samochód po upływie okresu najmu wskazanego w pkt 1, tj. w dniu ______________, do godziny ______________, pod adres ___________________________________________________. Zwrotne przekazanie Samochodu zostanie potwierdzone protokołem zdawczo-odbiorczym podpisanym przez Strony (lub ich przedstawicieli), którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Umowy.

 

& 3

Stawki Kontraktowe

 

 1. Czynsz najmu samochodu wynosi _____________PLN/dzień, co łącznie daje kwotę ____________________PLN. Kwota czynszu za cały okres najmu zostanie zapłacona Wynajmującemu z góry, przed odbiorem Samochodu.

Koszty polisy ubezpieczeniowej (OC/AC/NW) ponosi Wynajmujący.

 1. Niezależnie od obowiązku zapłaty kwoty czynszu oraz opłat dodatkowych wymienionych w ust 4 poniżej, wynajmujący dokona blokady kaucji w kwocie ___________________ PLN na karcie kredytowej Najemcy:
 1. Nr karty_________________________________
 2. Wydawca________________________________
 3. Data ważności____________________________

 

 1. Kaucja na karcie kredytowej zostanie zniesiona po zakończeniu umowy zgodnie z Regulaminem. Wynajmujący ma prawo dokonania przed zniesieniem blokady kaucji potracenia ewentualnych należnych Wynajmującemu opłat i kar zgodnie z Regulaminem.

 

 1. Dodatkowe opłaty należne Wynajmującemu przed rozpoczęciem najmu:

A [ ]

B [ ]

C [ ]

 

 1. Płatności na rzecz Wynajmującego z tytułu Umowy, o ile Strony nie uzgodniły inaczej (na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), będą dokonywane na rachunek bankowy Wynajmującego o numerze: ___________________________  lub poprzez obciążenie karty kredytowej (kart kredytowych) Najemcy wskazanej w ust. 2 powyżej.

 

& 4

Okres trwania Umowy i Wypowiedzenie Umowy

 

 1. Umowa została zawarta na czas określony, do dnia ________________________.

 

 1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron w sposób następujący:

 

 • w każdej chwili z zachowaniem 3 dniowego okresu. Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

 

 • bez zachowania okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego wezwania drugiej Strony do zaprzestania naruszeń, w terminie nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania. Wezwanie może być przesłane pocztą elektroniczną lub złożone w formie pisemnej.

 

 & 5

Płatności po okresie najmu

 

 1. Najemca ponosi odpowiedzialność z tytułu zapłaty należności publicznoprawnych, których źródło bądź obowiązek zapłaty wynikają z naruszenia przez Najemcę lub Użytkownika Samochodu przepisów prawa związanych z udziałem w ruchu drogowym, w tym w szczególności grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego. Płatność nastąpi na rzecz Wynajmującego w terminie 15 dni od dnia otrzymania wezwania do uregulowania należności.
 2. W przypadku:
 • obciążenia Wynajmującego przez leasingodawcę Samochodu kwotą za udzielenie informacji organowi administracji publicznej w związku z podejrzeniem popełnienia/popełnieniem wykroczenia/przestępstwa lub deliktu administracyjnego (m.in. nieuiszczenie opłaty parkingowej) przez Najemcę lub Użytkownika,
 • udzielenia przez Wynajmującego informacji organowi administracji publicznej w związku z zapytaniem organu na skutek podejrzenia popełnienia/popełnienia wykroczenia/przestępstwa lub deliktu administracyjnego (m.in. nieuiszczenie opłaty parkingowej) przez Najemcę lub Użytkownika, z którym to udzieleniem informacji była związana konieczność poniesienia przez Wynajmującego dodatkowych opłat,

Najemca będzie zobowiązany do zwrotu Wynajmującemu wyżej opisanych kwot w terminie 15 dni od dnia otrzymania przez Najemcę pisemnej informacji o fakcie konieczności poniesienia przez Wynajmującego w/w kwot.

 1. Za szkody Wynajmującego powstałe z przyczyn leżących po stronie Najemcy lub Użytkownika, związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy lub naruszeniem przepisów prawa, Najemca zostanie obciążony dodatkowymi kosztami.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień zaksięgowania środków na rachunku Wynajmującego.
 3. Postanowienia 3 ust. 5 stosuje się odpowiednio.

 

 

& 6

Dane kontaktowe

 

 1. Strony podają dane kontaktowe na potrzeby bieżącej komunikacji w związku z realizacją Umowy:

 

 1. Wynajmujący:
 2. Imię i nazwisko: _________________________________________
 3. Telefon: ____________________________
 4. E-mail: booking@dreamcabrio.pl

 

 1. Najemca:
  1. Imię i nazwisko:____________________________________
  2. Telefon:___________________________
  3. E-mail:_____________________________________.

 

 1. W przypadku zmian danych kontaktowych Strona niezwłocznie poinformuje drugą Stronę o nowych danych kontaktowych, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Zmiany obowiązują drugą Stronę od następnego dnia roboczego po otrzymaniu zawiadomienia.

& 7

Postanowienia końcowe

 

 1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
 2. Zmiany do Umowy mogą być dokonane jedynie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem, iż nie dotyczy to zmiany osób do kontaktu.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień lub część postanowień Umowy zostaną uznane przez sąd lub właściwy organ za nieważne lub bezskuteczne, to ich nieważność lub bezskuteczność nie wpływa na pozostałe postanowienia Umowy. W takim przypadku Strony zastąpią postanowienia uznane za nieważne lub bezskuteczne innym, zgodnym z prawem, postanowieniem realizującym możliwie najbardziej zbliżony cel gospodarczy i odzwierciedlającym pierwotną intencję stron.

 

Załączniki:

 

 1. Regulamin wynajmu samochodów Dream Cabrio
 2. Wzór protokołu odbioru/przekazania samochodu

 

 

Podpisy:

 

WYNAJMUJĄCY                                                      NAJEMCA

______________________                                  ______________________

imię i nazwisko                                                    imię i nazwisko

 

 

Załącznik nr 1

Regulamin wynajmu samochodów Dream Cabrio

 

Załącznik nr 2

Wzór protokołu odbioru/przekazania Samochodu

 

SAMOCHÓD

 

 1. Marka/model: _______________________________________
 2. Rok produkcji:_______________________________________
 3. Nr rejestracyjny:______________________________________
 4. Nr VIN_____________________________________________
 5. Nr dowodu rejestracyjnego:_____________________________
 6. Nr polisy ubezpieczeniowej (OC/AC/NW)__________________
 7. Przebieg:____________________________________________
 8. Rodzaj paliwa_____________________/stan baku (1/1 ½ 1/3 ¼)

 

WYPOSAŻENIE

 

 1. Gaśnica: TAK/NIE
 2. Apteczka: TAK/NIE
 3. Kamizelka ostrzegawcza: szt:
 4. Koło zapasowe: pełne /dojazdowe/zestaw naprawczy
 5. Zestaw naprawczy (lewarek/klucze)
 6. Nawigacja przenośna/stacjonarna
 7. Opony letnie / zimowe
 8. Inne:________________________________________________

 

DOKUMENTY i KLUCZE

 

 1. Dowód rejestracyjny: TAK/NIE
 2. Kopia polisy ubezpieczeniowej (OC/AC/NW): TAK/NIE
 3. Klucze – 1 komplet: TAK/NIE
 4. Pilot do alarmu – 1 komplet: TAK/NIE
 5. Inne:___________________________________________________

 

STAN SAMOCHODU

 

 1. Umyty zew: TAK/NIE; wew: TAK/NIE
 2. Uszkodzenia zew: TAK/NIE; wew: TAK/NIE
 • Dokumentacja fotograficzna (koniecznie w przypadku uszkodzeń/braków)
 1. Inne:______________________________________________________

 

Data i godzina:______________

 

KIEROWCA / OPIEKUN SAMOCHODU

 1. Imię i nazwisko: ________________________________________________
 2. Nr dowodu osobistego: ___________________________________________
 3. Adres zamieszkania: _____________________________________________
 4. Nr prawa jazdy __________________________________________________

 

 

 

 

 

Podpisy:

 

WYNAJMUJĄCY                                                        NAJEMCA

______________________                                      ____________________

imię i nazwisko                                                      imię i nazwisko